top of page
רקע_edited.jpg

I GROW למידה לאורך החיים

תהליך הלמידה, בעולם העבודה המשתנה, מתמשך לאורך החיים וכולל למידה במסגרות פורמליות לצד למידה עצמאית. למידה עצמאית הינה היכולת ללמוד נושא חדש באמצעות איתור הזדמנויות, בחירת דרכי ומשאבי הלמידה ופניה לקבלת סיוע, תוך נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות על הלמידה. כישור זה מסייע להתפתחות האישית, משפר את היכולת להשתלב בשוק התעסוקה ומאפשר מעבר בין תחומי עניין ועיסוק.

  • למידה עצמאית תכנון, ביצוע והתמדה בתהליכי למידה, לטובת התפתחות אישית - במסגרת מובנית או באופן עצמאי, תוך היעזרות באחרים. כל זאת בהתאמה אישית של מרחב הלמידה.


  • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה חיפוש וניצול הזדמנויות ללמידה. שילוב מגוון מקורות וערוצי למידה, ברירת הידע באופן מושכל תוך הפעלת שיקול דעת. סיגול שיטות למידה מיטביות ומותאומות אישית


  • רפלקציה והערכת הלמידה מעקב אחר הישגי הלמידה תוך הגדרת קריטריונים מדידים וברורים. התבוננות עצמית ובקשת משוב מאחרים לטובת שיפור הלמידה.

bottom of page