top of page
רקע_edited.jpg

I CAN יכולות תשתית - אוריינות דיגיטלית *

אוריינות דיגיטלית (Digital literacy) מייצגת מגוון מיומנויות: טכניות, חשיבתיות וחברתיות- לאימוץ, לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטליות. אוריינות זו מתמקדת ביכולת להבין ולעבוד בסביבת המחשב, האינטרנט והטכנולוגיה, לרבות צריכת שירותים, למידה וחיפוש מידע.

* הכישורים המופיעים באשכול I CAN הינם חיבור שהוכתב ע"י האיחוד האירופי ונמצאים בו 3 כישורים הנבדלים זה מזה. בשלב זה בחרנו להתמקד רק באוריינות דיגיטלית. >

  • שימוש בחומרה ותוכנה שליטה בכלים ובמדיה דיגיטלית הנפוצים בסמארטפון ובמחשב והשימוש בהם. יישומיי מחשב בסיסיים


  • אוריינות מידע ונתונים שימוש בפלטפורמות דיגיטליות ובאינטרנט לביצוע משימות, התעדכנות מקצועית וחיפוש מידע


  • תקשורת ושיתוף פעולה בעולם הדיגיטלי שיתוף מידע ויצירת חיבורים בין-אישיים דרך פלטפורמות דיגיטליות שונות,התנהלות בהתאם לנורמות התנהגות באינטראקציה הדיגיטלית והפעלת פרופיל מקצועי ברשת.


  • יצירת תוכן דיגיטלי שימוש בערוצים דיגיטליים להעברת תכנים, מסרים והצגת מידע, תוך שימוש בתמונות, סרטונים ואמצעים ויזואליים וכתובים


  • פתרון בעיות בסביבה דיגיטלית חיפוש מידע, איתור ואימוץ פלטפורמות דיגיטליות לטובת טיפול בתקלות בסיסיות וייעול שיטות העבודה.


  • בטיחות בשמירת מידע במרחב הדיגיטלי הבנת חשיבות שמירת חיסיון המידע, הכרה והבנה בסוגיות של פרטיות ברשת והפעלת כלים לשמירתם.

bottom of page