top of page

פירוט האשכולות

I AM המאפשרים

I AM המאפשרים

ה"מאפשרים" - מניעים פנימיים, מסגרת חשיבה (mindset), כוחות וגורמי שינוי, המהווים תשתית לפיתוח כלל כישורי מודל I PRO. "המאפשרים" מקיימים ביניהם קשרי גומלין ומפעילים מנגנונים דומים הקשורים לאמונה, מחשבה, מניעים...

I GROW למידה לאורך החיים

I GROW למידה לאורך החיים

תהליך הלמידה, בעולם העבודה המשתנה, מתמשך לאורך החיים וכולל למידה במסגרות פורמליות לצד למידה עצמאית. למידה עצמאית הינה היכולת ללמוד נושא חדש באמצעות איתור הזדמנויות, בחירת דרכי ומשאבי הלמידה ופניה לקבלת...

I MIX עבודה עם אנשים

I MIX עבודה עם אנשים

בעולם העבודה, פעולה אפקטיבית מחייבת אינטראקציות בינאישיות ועבודת צוות המתאפיינת בתרומה ושיתופיות. האינטראקציה נתפסת כתשתית וכמנוף לחדשנות המבוססת על נקודות מבט שונות, דיאלוג ושיתוף פעולה. יכולות בינאישיות נתפסות...

I DEAL פתרון בעיות מורכבות

I DEAL פתרון בעיות מורכבות

בעולם בו קיימים שינויים רבים ומואצים, עובדים נדרשים להתמודד באופן תדיר עם אתגרים חדשים ולא מוכרים. עליהם לפתח ידע שיטתי חדש, להתמודד עם בעיות ללא פתרון אחד מובהק, להתמודד עם אירועים משבשים המצריכים חשיבה...

I CAN יכולות תשתית - אוריינות דיגיטלית *

I CAN יכולות תשתית - אוריינות דיגיטלית *

אוריינות דיגיטלית (Digital literacy) מייצגת מגוון מיומנויות: טכניות, חשיבתיות וחברתיות- לאימוץ, לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטליות. אוריינות זו מתמקדת ביכולת להבין ולעבוד בסביבת המחשב, האינטרנט והטכנולוגיה, לרבות צריכת...

I TASK ניהול זמן ומשימה

I TASK ניהול זמן ומשימה

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בקצב מהיר, ציפייה לזמינות מתמדת ולזמן תגובה מהיר. המשימות והיעדים משתנים כל העת, ובתוך כך, האחריות על ניהול המשימות מוטלת על העובד. הוא נדרש להבחין ולתעדף בין משימות באופן...

I NET מיתוג ורישות

I NET מיתוג ורישות

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בדינמיות רבה, לכן יש חשיבות ליצירת רשום מקצועי חיובי, תוך הדגשת החוזקות, היכולות והייחודיות של הפרט כאדם וכעובד. נוכחות מקדמת ברשתות חברתיות יכולה לשפר משמעותית את המעמד המקצועי...

bottom of page